Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 12 cả năm

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn tập giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 12 cả năm. Bạn có thể xem online hoặc tải file word link bên dưới.


Xem giáo án online

Tiết 1-2. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: Nắm được những đặc điểm của một nền văn học song hành cùng lịch sử đất nước. Thấy được những thành tựu của văn học cách mạng Việt Nam. 2. Kĩ năng : Khái quát vấn đề 3. Tư duy, thái độ : Cảm nhận được ý nghĩa của văn học đối với đời sống. B. Phương tiện: GV: SGK, soạn giáo án. HS chuẩn bị: đọc kĩ SGK, vở ghi. C. Phương pháp : Gợi mở nêu vấn đề, GV cho HS thảo luận một số câu hỏi, sau đó nhấn mạnh những điểm quan trọng. D. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Lớp Sĩ số HS vắng 12A5 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV nêu câu hỏi: Câu 1: Nêu hoàn cảnh lịch sử văn hóa, xã hội văn học 1945  1975. HS trình bày. Câu 2: Em hãy trình bày hiểu biết của mình về quá trình phát triển và thành tựu của văn học 1945  1975? HS trình bày, lấy dẫn chứng minh họa ở các thể loại. Câu 3. Nêu những đặc điểm cơ bản của văn học VN từ 1945  1975? HS giải thích các đặc điểm cơ bản và lấy các tác phẩm văn học trong thời kì này làm dẫn chứng. Câu 4. Nêu hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa của VHVN 1975  hết thế kỷ XX? Câu 5. Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của VHVN từ 1945 -2000? HS nêu những thành tựu cơ bản, lấy các tác phẩm văn học làm dẫn chứng minh họa. Câu 1. – Sự lãnh đạo, đường lối văn nghệ của Đảng đã tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng, tư tưởng và thế hệ nhà văn kiểu mới: Nhà văn – Chiến sĩ. – Văn học 1945  1975 được phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới ở miền Bắc, sự giao lưu văn hóa ở nước ngoài chỉ giới hạn trong một số nước, nước ta chủ yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn hóa các nước XHCN. Câu 2. a) Chặng đường từ 1945  1954 – Chủ đề: + Ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp. + Ca ngợi Tổ quốc và quần chúng CM. + Biểu dương những tấm lòng vì nước quên mình. – Thành tựu: + Truyện ngắn và ký. + Thơ: Đạt nhiều thành tựu. + Lý luận phê bình văn học. + Kịch: Đã gây sự chú ý cho nhiều người. b) Chặng đường 1955  1964: (Chặng đường văn học xây dựng CNXH ở miềm Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam) – Chủ đề: + Ca ngợi hình ảnh người lao động, những thay đổi của đất nước. (Cuộc sống mới và con người mới). + Thể hiện tình cảm sâu nặng với miền Nam, nỗi đau chia cắt đất nước, ý chí, khát vọng muốn thống nhất đất nước. – Thành tựu: Văn xuôi. , Thơ. , Kịch nói.–> thể loại phong phú. – Thành tựu: Văn xuôi. , Thơ. , Kịch nói.–> thể loại phong phú c) Chặng đường 1965  1975: (Đấu tranh chống Mỹ). – Chủ đề: Bao trùm đề tài chống Mỹ cứu nước, ca ngợi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng CM. – Thành tựu: + Văn xuôi. + Thơ. + Kịch. Câu 3: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước, là tấm gương phản chiếu những vấn đề trọng đại nhất của đất nước, tập trung vào các đề tài:Tổ quốc,bảo vệ đất nước, đấu tranh thống nhất đất nước,xây dựng CNXH. b) Nền văn học hướng về đại chúng: + Đối tượng là đại chúng nhân dân họ vừa là đối tượng phản ánh vừa là đối tượng phục vụ. + Các tác phẩm văn học thường tìm đến hình thức nghệ thuật dễ hiểu, ngắn gọn. c) Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Câu 4: – 30/04/1975 lịch sử dân tộc mở ra thời kỳ độc lập tự do và thống nhất đất nước. – Đất nước ta gặp những khó khăn mới nhất là về kinh tế  Tình hình đó đòi hỏi đất nước phải đổi mới  nền VH phải đổi mới(1986) Câu 5: a) Từ sau năm 1975, thơ không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn, trường ca nở rộ. Tuy nhiên vẫn có những tác phẩm ít nhiều tạo được chú ý của người đọc văn xuôi có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. b) Từ đầu những năm 80: Tình hình văn đàn trở nên sôi nổi với những tiểu thuyết, truyện ngắn. c) Sau Đại hội Đảng VI (1986) – Văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới. – Phóng sự điều tra phát triển. – Văn xuôi phát triển mạnh mẽ. Tóm lại từ 1975 nhất là từ năm 1986, VHVN từng bước chuyển sang giai đoạn đổi mới. Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn. Văn học phát triển đa dạng hơn về thủ pháp nghệ thuật, đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn. Văn học có tính chất hướng nội, quan tâm nhiều đến số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp đời thường.