Hệ thống khóa cửa bằng mật khẩu sử dụng pic 16f887

Hệ thống khóa cửa bằng mật khẩu được lập trình trên vi điều khiển pic16f887 bằng ngôn ngữ mikroc (Password base door lock system using 16f887). 

Hệ thống bao gồm: một keypad để nhập mật khẩu. Một LCD 16×2 để hiển thị thông tin.

Chức năng: Hệ thống sẽ bắt buộc bạn đổi ngay mật khẩu lúc kích hoạt. Hiển thị mật khẩu lúc bấm. Hiển thị thông báo lỗi.

PS: đây chỉ là một project mô phỏng cho việc lập trình với keypad (không đảm bảo an toàn do bị hack)

Sơ đồ đấu nối proteus

/*Project name: Password base door lock system using pic 16f887 and keypad phone 4x4, default password is 12345
 Cmu: pic 16f887
 Mikroc pro for pic ver 1.65
 Develop: https://giaoan.link
 open source: http://latesteeprojects.blogspot.com/
 */

unsigned short kp;
char code1[15] ,user1[4];
int i = 0, j, cnt;
int w1;
//keypad module connections
char keypadPort at PORTD;
//end keypad module connections

//lcd module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
//

void code_enter(){
   kp = 0;    //Reset key code variable
   //wait for key to be pressed and released
   do
   //kp = Keypad_Key_Press();   // store key code in kp variable
   kp = Keypad_Key_Click();    // store key code in kp variable
   while (!kp);
   //prepare value for output, transform key to it's ASCII value
   switch (kp){
        case 1: kp = 49; break; // 1
        case 2: kp = 50; break; // 2
        case 3: kp = 51; break; // 3
        //case 4: kp = 65; break; // A for 4x4 pad
        case 5: kp = 52; break; // 4
        case 6: kp = 53; break; // 5
        case 7: kp = 54; break; // 6
        //case 8: kp = 66; break; // B for 4x4 pad
        case 9: kp = 55; break; // 7
        case 10: kp = 56; break; // 8
        case 11: kp = 57; break; // 9
        //case 12: kp = 67; break; // C for 4x4 pad
        case 13: kp = 42; break; // *
        case 14: kp = 48; break; // 0
        case 15: kp = 35; break; // #
        //case 16: kp = 67; break; // D for 4x4 pad
        }

   code1[i] = kp;
   Lcd_Chr(2, i+1, code1[i]);    //Print key ASCII value on Lcd
   i++;
   }

//20ms delay function no need of it

void code_read(){   //read data from eeprom
   Delay_ms(20);
   user1[0] = EEPROM_Read(0x00);      // Read data from address 0
   Delay_ms(20);
   user1[1] = EEPROM_Read(0x01);      // Read data from address 1
   Delay_ms(20);
   user1[2] = EEPROM_Read(0x02);      // Read data from address 2
   Delay_ms(20);
   user1[3] = EEPROM_Read(0x03);      // Read data from address 3
   Delay_ms(20);
   }

void code_write(){    //write data to eeprom
   Delay_ms(20);
   EEPROM_Write(0x00,code1[0]);      // Write data to address 0
   Delay_ms(20);
   EEPROM_Write(0x01,code1[1]);      // Write data to address 1
   Delay_ms(20);
   EEPROM_Write(0x02,code1[2]);      // Write data to address 2
   Delay_ms(20);
   EEPROM_Write(0x03,code1[3]);      // Write data to address 3
   }

void change_code(){
   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);      // clear display
   Lcd_Out(1,1, "Enter New Code:");

   i = 0;

   code_enter();
   code_enter();
   code_enter();
   code_enter();


   code_write();
   delay_ms(20);
   code_read();
   delay_ms(20);

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);      // clear display
   Lcd_Out(1,1, "New Code Set");
   Delay_ms(5000);
   }

void main(){
   ADCON1 != 0x07;
   Keypad_Init();       // Initialize Keypad
   ANSEL = 0;               // Configure AN pins as digital I/O
   ANSELH = 0;
   c1on_bit=0;              // disable comparator
   c2on_bit=0;
   TRISC = 0x00;
   PORTC = 0x00;
   Lcd_Init();               // Initialize LCD
   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);           // Clear display
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);        // Cursor off

   code_read();

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);    //clear display
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);   // cursor off
   //Lcd_Out(1, 1, msg1);
   //Delay_ms(500);

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);           // Clear display
   Lcd_Out(1, 1, "Door Lock System");         // Write message text on LCD
   Lcd_Out(2, 1, "giaoan.link");
   delay_ms(3000);
   
   cnt = 0;


L1: do{
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Out(2, 3, "Press *");
    i = 0;
    code_enter();
    if(code1[0] == 42){   // *
          Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);    // clear display
          Lcd_Out(1, 1, "Enter Code");
          //delay_ms(500);
          i = 0;
          code_enter();
          code_enter();
          code_enter();
          code_enter();
          code_enter();
          if(code1[0] == '1' && code1[1] == '2' && code1[2] == '3' && code1[3] == '4' && code1[4] == '5' ){   // master code
                code_enter();
                if(code1[5] == 35){   // #
                      change_code();

                      }
                }
              else if(cnt<3 && code1[0] == user1[0] && code1[1] == user1[1] && code1[2] == user1[2] && code1[3] == user1[3] && code1[4] == 35){   // save password verification

                         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);    //Lcd clear
                         Lcd_out(1,4,"Door Open"); //Door Open


                         EEPROM_Read(0x21);
                         w1 = 1;
                         Delay_ms(20);
                         EEPROM_Write(0X21, w1);
                         Delay_ms(20);
                         EEPROM_Read(0x21);

                         //move stepper motor to ON position
                         PORTC=0x03;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x06;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x0C;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x09;
                         Delay_ms(500);

                         Delay_ms(5000);
                         //goto L1;


                         LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);
                         Lcd_out(1,4,"Door Close");


                         EEPROM_Read(0x21);
                         w1 = 0;
                         Delay_ms(20);
                         EEPROM_Write(0x21, w1);
                         Delay_ms(20);
                         EEPROM_Read(0x21);


                         //move stepper motor to OFF position
                         PORTC=0x0C;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x06;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x03;
                         Delay_ms(500);
                         PORTC=0x09;
                         Delay_ms(500);

                         Delay_ms(2000);
                         //goto L1;
                         }

                     else{
                     cnt++;
                     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);   //clear display
                     Lcd_Out(1, 1, "Wrong Password");
                     Delay_ms(2000);
                     //goto L1;
                     }
                if(cnt>=3)
                goto L1;


          }
   }while(1);}