Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 9 chương trình mới

Với mục tiêu giúp các em học sinh có một thống kê tất cả ngữ pháp tiếng anh lớp 9 chương trình mới để học tốt hơn môn tiếng anh lớp 9. Giaoan.link chia sẻ lại tài liệu này, các bạn có thể xem online hoặc tải về file word link ở bên dưới để in ra nhé.


Xem tài liệu ngữ pháp tiếng anh online

I. Thì tiếng anh 1. Thì hiện tại đơn – simple present tense – Với động từ thường • (khẳng định): S + vs/es + o • (phủ định): S+ do/does + not + v +o • (nghi vấn): Do/does + s + v+ o ? – Với động từ tobe • (khẳng định): S+ am/ is/ are + o • (phủ định): S + am/ is/ are + not + o • (nghi vấn): Am/ is/ are + s + o Dấu hiệu nhận biết: Always, every, usually, often, sometime, rarely, generally, frequently, seldom Lưu ý : Ta thêm “Es” Sau các động từ tận cùng là: O, s, x, ch, sh. 2. Thì hiện tại tiếp diễn – present progressive Công thức: • Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + v_ing + o • Phủ định:S+ be + not + v_ing + o • Nghi vấn: Be + s+ v_ing + o Dấu hiệu nhận biết: now, right now, at present, at the moment, look!, listen!, be quiet!, keep silent! Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : To be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget,……… 3. Thì hiện tại hoàn thành – present perfect Công thức: • Khẳng định: S + have/ has + past participle (v3) + o