Excel | Mẫu báo cáo điểm danh hàng tuần

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn mẫu trợ năng “Mẫu báo cáo điểm danh hàng tuần”.Theo dõi điểm danh hàng tuần cho tối đa 30 học viên . Các tùy chọn có mặt, đi muộn, nghỉ không phép và nghỉ có phép đều được liệt kê cho từng ngày trong tuần.

Giới thiệu mẫu

  • Sử dụng mẫu này để tạo Báo cáo điểm danh hàng tuần.
  • Điền vào Tên hoặc số phòng, Thời gian và Tiết học, Giáo viên, Tên khóa học và Ngày bắt đầu tuần.
  • Nhập Tên học viên và C cho có trong bảng Điểm danh để đánh dấu học viên Có mặt, Đi muộn, Nghỉ không phép hoặc Nghỉ có phép cho ngày tương ứng.

Lưu ý:

  • Các hướng dẫn bổ sung được cung cấp trong cột A của trang tính BÁO CÁO ĐIỂM DANH HÀNG TUẦN. Phần văn bản này được cố ý ẩn đi. Để loại bỏ văn bản, chọn cột A, rồi chọn XÓA. Để bỏ ẩn văn bản, chọn cột A, rồi thay đổi màu phông chữ.
  • Để tìm hiểu thêm về bảng, hãy nhấn SHIFT rồi nhấn F10 trong bảng, chọn tùy chọn BẢNG, rồi chọn VĂN BẢN THAY THẾ.

XEM MẪU ONLINE