Excel hàm có điều kiện Countif

Giaoan.link chia sẻ một số hướng dẫn về Excel hàm có điều kiện Countif và Countifs

Khái niệm hàm COUNTIF và COUNTIFS

Hàm COUNTIFCOUNTIFS cho phép bạn đếm số giá trị trong một dải ô theo tiêu chí bạn chỉ định. Các hàm này hơi khác một chút so với các hàm IF và IFS khác ở chỗ các hàm này chỉ có một phạm vi tiêu chí và tiêu chí. Các hàm này không đánh giá một dải ô rồi tìm trong dải ô khác để tính tổng.

Cấu trúc hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF có cấu trúc như sau:

Cấu trúc hàm countif

Cấu trúc hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS tương tự như hàm SUMIF, chỉ khác ở chỗ hàm này cho phép bạn dùng nhiều tiêu chí. Vì vậy, trong ví dụ này, bạn có thể tìm đồng thời cả Trái_cây lẫn Loại, thay vì chỉ bằng Trái_cây. Chọn ô H64 và nhập =COUNTIFS(F50:F61;F64;G50:G61;G64). Hàm COUNTIFS có cấu trúc như sau:

hướng dẫn thực hiện hàm countifs