Sử dụng hàm sum và sumif trong excel

Sử dụng hàm sum và sumif trong excel

Trong bộ office của microsoft thì excel là một phần mềm tính toán rất mạnh hỗ trợ rất nhiều hàm xử lý. Trong đó có hàm Sum và Sumif.

Hàm SUM: Về chức năng, hàm sum trong excel có chức năng tính tổng các cell trong bản tính.

Cấu trúc hàm SUM: sum(number1, number2,…). Ví dụ: sum(a1:a3), hàm này tính tổng các cell từ a1 đến a3.

Hàm SUMIF: Hàm sumif cũng giống như hàm sum nhưng ở đây sẽ tính tổng các cell theo điều kiện.

Cấu trúc hàm SUMIF: SUMIF(range, criteria, [sum_range]), cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây:

  • range: đây là đối số bắt buộc, chỉ phạm vi bạn muốn tính tổng, ví dụ: A1:B3.
  • criteria: đối số bắt buộc. Đối số này ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ví dụ, tiêu chí có thể được biểu thị là 32, “>32”, B5, “32”, “táo” hoặc TODAY().
  • sum_range: đối số này là tùy chọn. Đây là range để tính tổng nếu điều kiện là true, nó có thể trùng với range ở đối số thứ nhất. Bạn xem video dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Video hướng dẫn: