Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án. Bộ gồm 30 đề, bạn có thể xem nội dung online và tải file bài tập ở link bên dưới bài viết.


XEM BÀI TẬP ONLINE


ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỀ 01 A: PHONETICS ( 1.0 p) I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p) 1. A. hour B. house C. hot D. head 2. A. worked B. wanted C. stopped D. asked 3. A.walks B. cups C.students D. pens II.Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. ( 1.0 pts) 1. A. sewage B. simple C. hobby D. describe 2. A. dancer B. cycling C. balloon D. traffic. B: VOCABULARY AND GRAMMAR: (5.0pts) I. Choose the best answer. (2.0p)