Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kì 1

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn file tài liệu Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kì 1. Nội dung tài liệu gồm:

  1. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành; Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành;  Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành.
  2. Thì quá khứ đơn, cách sử dụng thì quá khứ đơn, dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn, cách chia động từ quá khứ đơn.
  3. Thì tương lai đơn, cách sử dụng thì tương lai đơn, dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn và cách chia động từ.
  4. Cách dùng mạo từ
  5. Cách dùng Some/ Any trong tiếng Anh
  6. Cấu trúc câu bị động – Passive voice

XEM TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 7 ONLINE