Bài tập có lời giải toán lớp 5 Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 76 m

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) Người ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

Ta có: =3/5

Như vậy chiều rộng bằng 3/5 chiều dài:

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng: |—–|—–|—–|

Chiều dài:    |—–|—–|—–|—–|—–|          tổng 76 m

Tổng số phần bằng nhau là:

  8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

 7 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

 =47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

 108,3 (m2)

                            Đáp số: Diện tích mảnh vườn  (m2)

                                         Diện tích lối đi (m2)