Tin học lớp 5 – MSW Logo rùa Vẽ cây

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài tập Tin học lớp 5 – MSW Logo rùa Vẽ cây. Trong bài này, các bạn chú ý đến lệnh IF và IFELSE trên MSWLogo.

Hàm IF trong logo rùa:

 • IF (điều kiện) [Các lệnh]
 • Ví dụ: IF :a<5 [PR “a<5] hoặc IF (:a<5) [PR “a<5]

HÀM IFELSE trong logo rùa:

 • IFELSE (điều kiện) [Các lệnh trong điều kiện 1] [Các lệnh trong điều kiện 2]
 • Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài tập Tin học lớp 5 – MSW Logo rùa Vẽ cây. Trong bài này, các bạn chú ý đến lệnh IF và IFELSE trên MSWLogo.

  Hàm IF trong logo rùa:

  • IF (điều kiện) [Các lệnh]
  • Ví dụ: IF :a<5 [PR “a<5] hoặc IF (:a<5) [PR “a<5]

  HÀM IFELSE trong logo rùa:

  • IFELSE (điều kiện) [Các lệnh trong điều kiện 1] [Các lệnh trong điều kiện 2]
  • Ví dụ: IFELSE :a<5 [PR “a<5] [PR “a>5] hoặc IFELSE (:a<5) [PR “a<5] [PR “a>5]

Mã của thủ tục vẽ cây

to tree :size

IFELSE (:size <5) [
	
	fd :size
	bk :size	

] [
	setpc 2
	fd :size/3
	lt 30
	tree :size*2/3
	rt 30	
	fd :size/6
	rt 25
	tree :size/2
	lt 25
	fd :size/3
	rt 25
	tree :size/2
	lt 25
	fd :size/6
	bk :size 
]
end

Clip hướng dẫn vẽ cây trên logo rùa