Nội dung tập huấn thông tư 22 mĩ thuật

Tập huấn thông tư 22 môn mĩ thuật tiểu học

Nội dung tập huấn bao gồm:

  1. Những bổ sung sửa đổi của thông tư 22 (so với thông tư 30/2014) liên quan đến môn mĩ thuật.
  2. Thảo luận về “Bảng tham chiếu đánh giá” trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học.
  3. Giới thiệu, trao đổi một số kỹ thuật “Đánh giá thường xuyên” trong dạy học mĩ thuật ở tiểu học.
  4. Xây dựng ví dụ minh họa cho kỹ thuật “Đánh giá thường xuyên” môn mĩ thuật ở tiểu học.
  5. Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn môn mĩ thuật tiểu học, tổ chức tại địa phương.
NỘI DUNG TẬP HUẤN MÔN MĨ THUẬT THEO THÔNG TƯ 22
TẢI NỘI DUNG TẬP HUẤN THÔNG TƯ 22 MĨ THUẬT

 

Nguồn: internet