Thông tư 22 với môn toán

NỘI DUNG TẬP HUẤN THÔNG THƯ 22 VỚI MÔN TOÁN

Điểm sửa đổi, bổ sung thông tư 22 liên quan đến môn toán.

  • Không quy định hàng tháng GV ghi vào Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (cũng như các môn học và HĐGD khác)
  • Thông qua đánh giá thƣờng xuyên định kì vào giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2 và cuối kì 2 đối với môn Toán: giáo viên xếp học sinh vào ba mức (HTT, HT, CHT)
  • Đề bài KTĐK môn Toán (cuối học kì, cuối năm học với khối 1,2,3; và thêm 2 bài giƣã các kì với khối 4,5): theo 4 mức (thay cho 3 mức trong TT30 trƣớc đây)
  • Các thay đổi khác có liên quan đến môn Toán (xếp ba mức trong định kì đánh giá hình thành, phát triển NL, PC; khen thưởng có tiêu chí rõ ràng hơn, Hồ sơ ĐG (Bảng tổng hợp KQ ĐGGD của lớp, Học bạ) tăng cƣờng trách nhiệm của HT của GVCN,… )
NỘI DUNG THÔNG TƯ 22 VỚI MÔN TOÁN

Nguồn: internet