Bảng tham chiếu đánh giá môn Toán theo thông tư 22

Bảng tham chiếu đánh giá môn Toán

(theo thông tư 22)

Sau đây là bảng tham chiếu đánh giá môn toán theo thông tư 22 từ lớp 1 đến lớp 5. Giáo viên có thể tham khảo tài liệu này để có cơ sở đánh giá học sinh.

 Xem online Bảng tham chiếu đánh giá môn toán
 Tải Bảng tham chiếu môn toán cấp tiểu học
 

nguồn: giaoan.link