Trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú

Trích biên bản họp chi đoàn

Đoàn viên qua quá trình phấn đấu được tập thể đánh giá, nhất trí giới thiệu là đoàn viên ưu tú. Trong cuộc họp biểu quyết cho đồng chí, mẫu trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú sau bạn có thể sử dụng để báo cáo lên cấp trên.

 Xem on line mẫu trích biên bản họp chi đoàn
 Tải về
 

nguồn: ST