Đơn xin thực tập

MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP

Thực tập tốt nghiệp là một phần của chương trình đào tạo. Thực tập giúp sinh viên được cọ sát, làm quen với môi trường thực tế mà trong tương lai có thể gặp. Sinh viên thực tập thực tế được sự quản lí của giáo viên phụ trách. Để được thực tập ở một tổ chức, công ty nào đó thì sinh viên cần viết một đơn xin thực tập gởi đến tổ chức hay công ty đó. Sau đây là mẫu đơn, mời các bạn tham khảo.

 Xem online mẫu đơn
 Tải về
 

Từ khóa tìm nội dung này: mẫu đơn xin thực tập, đơn xin thực tập, thực tập tốt nghiệp.