Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH10

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

MODULE TH10

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th10 có nội dung về “Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ”. Nội dung của module này gồm 3 phần liên quan đến phương pháp dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật:

  • Phần 1: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị.
  • Phần 2: Những vấn đề chung về học sinh khiếm thị.
  • Phần 3: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ngôn ngữ.

Cụ thể thầy cô xem nội dung kèm theo phía dưới.

Xem online module TH 10
Tải về

Từ khóa nội dung này: giáo dục thường xuyên tiểu học, dtxth, module th 10, TH10.