Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung nghị quyết TW6 khóa 12 gồm các nghị quyết:

  • Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
  • Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
  • Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Sau đây, giaoan.link sưu tầm và chia sẻ cùng bạn đọc bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, mời bạn tham khảo.

Xem online Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12
Tải về

Từ khóa nội dung này: nqtw 6 khoa 12, bai thu hoach nghi quyet tw6 khoa 12.