Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

NGHI ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP

VỀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bạn xem mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Nghị định này như sau:

  1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ (Mẫu số 01).
  2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mẫu số 02).
  3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03).
 Xem online Nghị định 56/2015/NĐ-CP
 Tải về

Từ khóa nội dung này: dánh giá phân loại viên chức, nd 56/2015.