Module TH 14 – Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

MODULE TH14

THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Module TH 14 gồm các nội dung sau:

  • Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực.
  • Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành theo hướng dạy học tích cực.
  • Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài ôn tập theo hướng dạy học tích cực.
Xem online module th 14
Tải tài liệu về

Tài liệu học sinh – sinh viên

Từ khóa nội dung: tlbdtx, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, module th14.