Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 22

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 22

SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁO DỤC ĐỂ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu cần đạt được:

  • Liệt kê được các kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ trong mối liên quan giữa chúng  để hình thành cho bản thân kế hoạch bồi dưỡng về công nghệ thông tin từ đó có phương pháp và kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
  • Phân tích được cơ sở lí luận và vận dụng kĩ thuật WebQuest vào dạy học.
  • Biết cách sử dụng phần mềm IMINDMAP trong dạy học.
Xem module th 22 online
Tải module th 22

Từ khóa nội dung: bdtxth, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học.