Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định chức danh nghề nghiệp

THÔNG TƯ SỐ 12/2012/TT-BNV

QUI ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghiệp đối với giáo viên, viên chức. Mời các bạn tham khảo.

Xem thông tư 12/2012/TT-BNV online
Tải thông tư

Từ khóa: giáo dục, thông tư 12/2012, thăng hạn.