Thứ Tư, 27 / 03 / 2019
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Nghị định-Thông tư-Công văn >> Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định chức danh nghề nghiệp

Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định chức danh nghề nghiệp

THÔNG TƯ SỐ 12/2012/TT-BNV

QUI ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghiệp đối với giáo viên, viên chức. Mời các bạn tham khảo.

Xem thông tư 12/2012/TT-BNV online
Tải thông tư
Download

Từ khóa: giáo dục, thông tư 12/2012, thăng hạn.Bài ngẫu nhiên

Văn bản hợp nhất số 03-VBHN-BGDĐT Quy định đánh giá hs tiểu học

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BGDĐT Quy định đánh giá Học sinh tiểu học   …