Hướng dẫn hàm iferror kiểm tra công thức trong bảng tính excel

1- Hàm IFERROR dùng để làm gì?

Thông thường trong bảng tính excel, khi một công thức bị lỗi sẽ được hiển thị mã lỗi như: #DIV/0!, #VALUE…Hàm IFERROR sẽ cho phép bạn hiển thị nội dung lỗi tùy chỉnh.

Bạn chú ý: Hàm IFERROR chỉ làm việc trên phiên bản từ office 2007 trở về sau nhé.

2- Cú pháp hàm IFERROR

Hàm IFERROR có công thức như sau:

=IFERROR(value, value_if_error)

  • Value: Đây là giá trị đối số cần kiểm tra. Có thể là phép tính, công thức hoặc hàm Excel. Trường này là bắt buộc.
  • Value_if_error: là giá trị trả về, nội dung bạn tự thiết lập nếu công thức bị lỗi.
    • Giá trị Value_if_error bạn có thể khai báo là khoảng trắng (“”), bằng 0, một dòng thông báo ví dụ “Kết quả lỗi”,…
    • Giá trị Value_if_error được trả về khi công thức trả về giá trị với các kiểu lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

3- Ví dụ hàm IFERROR

Bạn có một bảng dữ liệu như sau:

Ta sử dụng hàm lấy % số lượng hàng bán:

Và lỗi xảy ra

Lỗi xảy ra được hiển thị dưới dạng: #DIV/0!, #VALUE…

Bạn có thể làm đẹp các thông báo bằng hàm IFERROR như sau:

Kết quả như sau, trông đẹp hơn nhỉ:

Chúc các bạn thành công!

4- Video minh họa