Bộ đề kiểm tra môn toán giữa học kì 2 lớp 1

Giaoan.link chia sẻ bộ đề kiểm tra môn toán giữa học kì 2 lớp 1. Mời các bạn và quý phụ huynh tham khảo, tải về cho các cháu thực hành. Bạn tải file word phía dưới.


Xem tài liệu online
BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ SỐ 1 Họ và tên…………………….. BÀI THI GIỮA KÌ II – Năm học 2010- 2011 Lớp 1…………. MÔN: TOÁN – LỚP 1 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( 1đ ) 20;…..;……; 23;…..;……;……;…..; 28;……;……; 31;…..;……;……;35;……;…….;……;…….;…….;……; 42 Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ) a) Hai mươi lăm: 25 b) 49: bốn chín Năm mươi:…… 55……………. Ba mươi hai :…. 21…………….. Sáu mươi sáu:…… 73…………….. Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ) 20 + 30 40 + 50 80 – 40 17 – 5 …………. ………….. …………. ………… …………. ………….. ………….. …………. …………. …………… ………….. …………. Bài 4: Tính (2đ) 20 + 50 = 70 – 30 = 10 + 20 + 30 = 90 – 30 + 20 = 40 cm + 40 cm = 80 cm – 60cm = Bài 5: Điền dấu >,<,= ? (2đ) 80......60 70 – 20.......40 50 – 20 ....30 60.......30 + 20 Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông .(0,5đ) Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 10 lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ? (1,5đ) ĐỀ SỐ 2 Họ và tên:…………………………… Lớp…. Trường Tiểu học Vạn Phúc BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2009- 2010 Môn Toán lớp 1 Thời gian làm bài 40 phút Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm a) Số liền trước số 13 là 12 b) Số liền sau số 21 là 20 c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị d) 16 < 10 + 5 e) Số 25 đọc là “Hai mươi lăm” g) 23 cm + 12 cm = 35 cm Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm 24 + 15 10 + 9 12 – 2 90 – 40 Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm 11 + 3 – 4 = ……. 15 – 2 + 3 = ……… 17 – 5 – 1 = ……. 19 – 6 + 6 = ……… 30 cm – 20 cm = …….. 12 cm + 6 cm = …….. Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính? 1,5 điểm Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó. 1 điểm Bài 6. Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. 1 điểm