Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn – Mẫu 02

Mẫu 2 – Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn theo thông tư 20/TT-BGDĐT. Bạn tải mẫu theo link bên dưới.

Xem thêm thông tư 22/TT-BGDĐT

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): …………………………………………………………………..

Trường: …………………………………………………………………………………………………………….

Bộ môn giảng dạy: ……………………………………………………………………………………………….

Tổ/nhóm chuyên môn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Tp,Tx……………………………… Tỉnh/Thành phố ………………………………

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chí

Kết quả đánh giá

GV
Nhiễu

GV
Toại

GV
Hằng

GV
Triều

GV
Hân

GV
Uyên

GV
Hiệp

GV
Linh

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

               

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

               

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

               

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

               

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

               

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

               

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

               

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

               

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

               

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

               

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

               

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

               

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

               

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

               

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

               

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

               

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

               

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

               

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

               

Xếp loại kết quả đánh giá2: …………………………………

 

 

……….., ngày … tháng… năm ….
Người tham gia đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Giaoan.link