Phím tắt chèn ngày giờ trong excel ngày giờ cố định ngày giờ thay đổi.

Trong bài viết này, giaoan.link cùng các bạn tìm hiểu ngày giờ cố định, ngày giờ thay đổi trong excel. Sử dụng phím tắt chèn ngày giờ trong excel, dùng hàm now() và today() để chèn ngày giờ thay đổi.

Phím tắt:

Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): để chèn ngày cố định hiện tại

Ctrl + Shift + ; (dấu chấm phẩy): chèn giờ cố định hiện tại

Hàm Now (): chèn ngày và giờ hiện tại thay đổi.

Hàm Today(): chèn ngày hiện tại thay đổi

Xem video cụ thể: