Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập. 

Không được kết hợp nâng lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày 01/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, Bộ cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) đó là:

Thứ nhất, phải chủ trì thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Thứ hai, tác giả của ít nhất 02 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Thứ ba, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên cap đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm đối với người có bằng đại học, đủ 06 năm đối với người có bằng thạc sĩ; trong đó phải có ít nhất 01 năm giữ chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2020


XEM Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ONLINE