Tài liệu bồi dưỡng Mô-đun 2 Môn cơ sở lý luận

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH
(Mô-đun 2.0)

NỘI DUNG

CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………………………………………….. 1
A. GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN GVTH 2……………………………………………………… 2
1. Mục tiêu, vị trí Mô-đun GVTH 2………………………………………………………………2
2. Cấu trúc mô-đun GVTH 2………………………………………………………………………..2
B. GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN 2.0………………………………………………………………. 4
1. Mục tiêu …………………………………………………………………………………………………4
2. Nội dung chính………………………………………………………………………………………..4
C. TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO CÁC CHỦ ĐỀ CỦA MÔ-ĐUN 2.0…. 5
1. Chủ đề 1: CT xây dựng theo tiếp cận nội dung, CT xây dựng và phát triển theo
tiếp cận NL…………………………………………………………………………………………………5
2. Chủ đề 2. Lý thuyết kiến tạo trong dạy học………………………………………………..10
3. Chủ đề 3: Mô hình vùng phát triển gần nhất của Vygotsky và định hướng PP dạy
học phát triển PC, NL HS theo mô hình Vygotsky …………………………………………12
4. Chủ đề 4: Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển PC, NL HS ……………..17
5. Chủ đề 5: Một số PPDH và KTDH tích cực nhằm phát triển PC, NL HS ……..25
6. Chủ đề 6. Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng PP dạy học và giáo dục phát triển PC, NL
HS tiểu học…………………………………………………………………………………………………56
D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔ-ĐUN 2.0…………………………………………….. 61
1. Đề kiểm tra……………………………………………………………………………………………..61
2. Xếp loại ………………………………………………………………………………………………….62


XEM MÔ-ĐUN 2 MÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN ONLINE