Excel Xóa dòng có Cell (Ô) rỗng bằng VBA

Trong bài viết này, giaoan.link sẽ cùng các bạn thực hiện trên Excel Xóa dòng có Cell (Ô) rỗng bằng VBA. Với những đoạn code VBA ngắn, bạn có thể thiết 1 button để xóa những dòng theo điều kiện.

Code VBA 

Private Sub CommandButton1_Click()
a = Worksheets("sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 4 To a
If Worksheets("sheet1").Cells(i, 3).Value = "" Then
Rows(i).Delete
End If
Next
End Sub

Video hướng dẫn thực hiện cụ thể