Sử dụng hàm XLOOKUP thay cho cả hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Trên excel các bạn đã biết hai hàm Vlookup và Hlookup dùng để tìm kiếm và trả về giá trị rất quen thuộc. Sau này, Excel đã phát triển, bổ sung hàm XLOOKUP rất ưu việt, kế thừa ưu điểm và khắc phục hạn chế của 2 hàm trên. Điều đặc biệt, hàm XLOOKUP rất dễ sử dụng và lồng được vào các hàm khác trên excel. Sau đây là video hướng dẫn Sử dụng hàm XLOOKUP.

Cấu trúc:

XLOOKUP (lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])

lookup_value
(bắt buộc)
Giá trị cần tìm kiếm
*Nếu bị bỏ qua, hàm XLOOKUP trả về các ô trống tìm thấy trong lookup_array.
lookup_array
(bắt buộc)
* Mảng hoặc dải ô cần tìm kiếm
return_array
(bắt buộc)
* Mảng hoặc dải ô cần trả về
if_not_found
(tùy chọn)
Khi không tìm thấy kết quả khớp hợp lệ, trả về văn bản mà bạn cung cấp.
Nếu không tìm thấy kết quả khớp hợp lệ và không có văn bản thay thế, sẽ trả về #N/A.
match_mode
(tùy chọn)
Xác định kiểu khớp:
0 – Kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy, trả về #N/A. Đây là tùy chọn mặc định.
-1 – Kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy mục nào, trả về mục nhỏ tiếp theo.
1 – Kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy mục nào, hãy trả về mục lớn hơn tiếp theo.
2 – Một kết quả khớp ký tự đại diện trong đó *, ?, và ~ có ý nghĩa đặc biệt.
search_mode
(tùy chọn)
Chỉ định chế độ tìm kiếm để sử dụng:
1 – Thực hiện tìm kiếm bắt đầu từ mục đầu tiên. Đây là tùy chọn mặc định.
-1 – Thực hiện tìm kiếm đảo ngược bắt đầu từ mục cuối cùng.
2 – Thực hiện tìm kiếm nhị phân dựa vào lookup_array sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không sắp xếp, kết quả không hợp lệ sẽ được trả về.
-2 – Thực hiện tìm kiếm nhị phân dựa vào lookup_array được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Nếu không sắp xếp, kết quả không hợp lệ sẽ được trả về.

Các thủ thuật máy tính khác:

Video thực hành hàm XLOOKUP