Sử dụng Snip & Sketch chụp màng hình và biên tập ảnh trên Windows

Ngoài chương trình Paint quen thuộc trên windows dùng để biên tập ảnh còn có một chương trình rất mãnh mẽ trong việc chụp màng hình và biên tập ảnh, đó là snipping & sketch. Sau đây là video hướng dẫn Sử dụng Snip & Sketch chụp màng hình và biên tập ảnh trên Windows.

Một số thủ thuật máy tính khác:

Xem video hướng dẫn