Tin học lớp 5 MSW Logo rùa – Vẽ sóng hình Sin

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về Tin học lớp 5 MSW Logo rùa – Vẽ sóng hình Sin. Ở đây, giaoan.link chia sẻ cách viết thủ tục trên logo rùa để vẽ hình sin qua trục tọa độ x,y.

Các bài tập tin học lớp 5:

Mã lệnh trong thủ tục vẽ sóng hình sin trên logo rùa

to songsin
cs		
make "r 60	
make "T 100	
make "a 300

setsc 0
setpc 3
home sety -100 fd 200
home setx -400 rt 90 fd 800

pu
setx -:a
pd
setpc 6
setpensize [2 2]

for [x -:a :a] [
	make "y :r*radsin(2*(pi/:T)*:x)
	setxy :x :y
	wait 1
	] 
end

Xem clip thực hành trên msw logo rùa