Tin học lớp 5 – Logo rùa – Vẽ đa giác 9 cạnh

Giáo án link (giaoan.link) chia sẻ đến các bạn project về Tin học lớp 5 – Logo rùa – Vẽ đa giác 9 cạnh. Đối với project này chúng ta sẽ viết một thủ tục trên logo rùa để vẽ một đa giác 9 cạnh. Dùng các lệnh trên logo rùa như: lệnh repeat, lệnh fd, lệnh rt và lệnh wait. Mời bạn xem video thực hiện và mã lệnh bên dưới.

Các bài tập logo rùa tin học 5 khác:

Mã code:

to dagiac9
cs
setpencolor 2
setpensize [0 10]
repeat 9[fd 100 rt 360/9 wait 10]
end

Video hướng dẫn vẽ đa giác trên logo rùa