Các câu lệnh vẽ hình ảnh đẹp trên logo rùa phần-1

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn những đoạn lệnh để vẽ các hình ảnh đẹp trên logo rùa. Bạn có thể copy lệnh dưới đây và paste vào cửa sổ lệnh để thử nhé.

Các bài tập tin học khác, bạn có thể xem thêm:

Mã lệnh trên logo rùa

SETPC 10 REPEAT 10 [REPEAT 24 [FD 10 RT 15 WAIT 5] PU LT 36 FD 24 PD]
lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120 ellipse 200 100 ]]
repeat 2030 [ fd 2017 rt 2017 ]
repeat 140 [lt 39 fd 39 rt 50 fd 90 rt 160 fd 170 fd 39] 
Repeat 8 [ Repeat 5 [ Rt 72 fd 70 ] rt 45 ] 
Repeat 18 [ fd 200 bk 100 ARC 180 100 bk 100 lt 20 ]
For [ counter 1 72 1 ] [fd 200 ARC 360 10 bk 200 lt 10 wait 20 ]
repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] setpencolor (list repcount*22 0 0) rt 5 wait 2]
repeat 6 [ repeat 6 [ fd 100 rt 360/6 ] rt 60
repeat 36 [ pd circle 100 pu fd 20 rt 10 wait 20]
repeat 360[repeat 3[fd 1000 rt 120]rt 1] repeat 360[repeat 4[fd 1000 rt 90]rt 1]