MSWLogo Vẽ hiệu ứng lồng đèn đẹp

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn thủ tục MSWLogo vẽ hiệu ứng lồng đèn đẹp mắt. Các bạn có thể xem giải thích về thủ tục này trong clip và lấy mã ở bên dưới.

Các bài tập tin học 5 về mswlogo:

Mã mswlogo vẽ lồng đèn

to longden

cs
setsc 0
setpc 2

make "n 150
make "k 2
make "r 250

circle :r

for [i 0 :n][

make "x0 :r*radcos(2*pi*:i/:n)
make "y0 :r*radsin(2*pi*:i/:n)
make "x1 :r*radcos(2*pi*:k*:i/:n)
make "y1 :r*radsin(2*pi*:k*:i/:n)

pu
setxy :x0 :y0
pd
setxy :x1 :y1

wait 2

]

end

Xem video hướng dẫn cụ thể