MSW Logo rùa Vẽ hình thoi và hiệu ứng 3D từ hình thoi

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về MSW Logo rùa Vẽ hình thoi và hiệu ứng 3D từ hình thoi. Các bạn có thể xem clip thực hành bên dưới và mã lệnh của mswlogo.

Bài tập tin học lớp 5 về MSWLogo

Mã mswlogo vẽ hình thoi hiệu ứng 3D

to hinhthoi3d
cs
home
setpc 4
setpensize [3 3]

repeat 6[
	repeat 2[fd 100 rt 60 fd 100 rt 120]
	rt 30 pu fd 40 pd
	setfloodcolor 6
	fill
	pu bk 40 pd rt 30
]

make "i 120

repeat 3[
	pu fd 100 lt 60 pd
	repeat 2[fd 100 rt 120 fd 100 rt 60]
	
	pu
	home
	pd
	rt :i
	make "i :i+120
]
end

Clip hướng dẫn msw ve hình thoi