MIKROC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC HÀM SWITCH…CASE, FOR(), WHILE(), LẬP TRÌNH LED

MIKROC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC HÀM SWITCH…CASE, FOR(), WHILE(), LẬP TRÌNH LED

Qua proeject này sẽ giúp các bạn hiểu được cách vi điều khiển làm việc như thế nào. Về lập trình, giúp các bạn hiểu được các hàm: switch…case, hàm for(; ; ;), hàm while. Mời các bạn xem video thực hiện và tải project gồm code c và proteus bên dưới bài viết.

Các Project khác, bạn có thể quan tâm:

Video thực hiện project