Thuộc tính Class trong CSS và HTML

Trong bài này, giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài viết về “Thuộc tính Class trong CSS và HTML”.

Các bài viết về lập trình web

Thuộc tính CLASS là gì?

Thuộc tính class dùng để xác định một hoặc nhiều tên lớp cho phần tử HTML. Tên lớp có thể dùng trong CSS hoặc JavaScript để thực hiện một số tác vụ nhất định cho phần tử có tên lớp đó. Một phần tử html có thể nhận nhiều thuộc tính Class.

Nguyên tắc đặt tên cho Class trong css

 • Tên Class được định nghĩa bắt đầu bằng dấu “.” ( chấm) theo sau là tên cho class.
 • Tên Class bao gồm: ký tự chữ, số, dấu “_”, dấu “-“
 • Phân biệt chữ hoa và chữ thường
 • Không nên đặt tên class bắt đầu bằng ký tự số
 • Không nên đặt tên có ký tự đặc biệt và những tên đặc biệt (text, javascript…)

Một ví dụ cho việc ứng dụng class

 

<!DOCTYPE html>
<head>
  <Title>Ví dụ về thuộc tính Class trên Css và html</Title>
  <style type="text/css">
    .myclass {border: solid 3px; 
      border-color:red; 
      font-size: 35px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      padding: 10px}
  </style>
</head>
<body>
  <p class="myclass"> Ví dụ về thuộc tính CLASS trong css và html</p>
</body>
</html>

Xem clip thực hành class trên visual studio code