Thuộc tính Id trong Css và html

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Thuộc tính Id trong Css và html.

Thuộc tính Id trong css và html là gì?

Thuộc tính id trong css, html là một thuộc tính duy nhất cho mỗi phần tử HTML. Nó được dùng để xác định cụ thể phần tử để áp dụng CSS hoặc JavaScript. Mỗi phần tử html chỉ nhận một thuộc tính id duy nhất.

Các bài viết về lập trình khác:

Nguyên tắc đặt tên cho id:

 • Tên Class được định nghĩa bắt đầu bằng dấu “#” ( ví dụ: #my_id) theo sau là tên cho id.
 • Tên id bao gồm: ký tự chữ, số, dấu “_”, dấu “-“
 • Phân biệt chữ hoa và chữ thường
 • Không nên đặt tên id bắt đầu bằng ký tự số
 • Không nên đặt tên có ký tự đặc biệt và những tên đặc biệt (text, javascript…)

Ví dụ cho việc sử dụng thuộc tính id:

<!DOCTYPE html>
<head>
  <Title>Ví dụ về thuộc tính Id trên Css và html</Title>
  <style type="text/css">
    #my_id {border: solid 3px; 
      border-color:red; 
      font-size: 35px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      padding: 10px}
  </style>
</head>
<body>
  <div id="my_id"> Ví dụ về thuộc tính ID trong css và html</div>
</body>
</html>

Xem clip thực hành thuộc tính Id trong css bằng Visual studio code