Tin học lớp 5 MSW Logo rùa Vẽ cầu vòng

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về môn Tin học lớp 5 MSW Logo rùa Vẽ cầu vòng. Dưới đây, mình sẽ chia sẽ code của một thủ tục vẽ cầu vòng trong Logo rùa.

Các bài tập tin học lớp 5 khác:

Hình cầu vòng vẽ bằng msw logo

Code thủ tục vẽ cầu vòng:

to cauvong
setpensize [22 22]

setpencolor [143 0 255]
repeat 180 [wait 1 fd 2 rt 1]

pu home lt 90 fd 20 rt 90 pd
setpencolor [75 0 130]
repeat 180[ wait 1 fd 2.33 rt 1]


pu home lt 90 fd 40 rt 90 pd
setpencolor [0 0 255]
repeat 180[ wait 1 fd 2.66 rt 1]

pu home lt 90 fd 60 rt 90 pd
setpencolor [0 255 0]
repeat 180[ wait 1 fd 2.99 rt 1]

pu home lt 90 fd 80 rt 90 pd
setpencolor [255 255 0]
repeat 180[ wait 1 fd 3.32 rt 1]

pu home lt 90 fd 100 rt 90 pd
setpencolor [255 127 0]
repeat 180[ wait 1 fd 3.65 rt 1]

pu home lt 90 fd 120 rt 90 pd
setpencolor [255 0 0]
repeat 180[ wait 1 fd 3.98 rt 1]

end

Video hướng dẫn vẽ cầu vòng bằng logo rùa